პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
პროგრამის ბენეფიციარის შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • იხილეთ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა.
  • დოკუმენტების წარმოდგენა შესაძლებელია 2022 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადს მიენიჭება უარყოფითი სტატუსი.
  • საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური ან მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი.
  • უძრავი ქონება (საცხოვრებელი სახლი ან ბიზნესის ობიექტი), სადაც ხორციელდება თანადაფინანსება უნდა იყოს ბენეფიციარის საკუთრებაში.
  • ფიზიკური პირის შემთხვევაში ბენეფიციარი უნდა იყოს მიზნობრივი მუნიციპალიტეტის მუდმივი მაცხოვრებელი, ხოლო სამეწარმეო საქმიანობის შემთხვევაში ბენეფიციარი უნდა ოპერირებდეს მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში.
  • ბენეფიციარს უნდა გააჩნდეს საბანკო ანგარიში საქართველოში რეგისტრირებულ ნებისმიერ კომერციულ ბანკში.